hero image

Våra tjänster

Säkerhet 

Vi arbetar både med att förebygga och avhjälpa säkerhetsrisker. En väsentlig del av vår verksamhet handlar om att förse anläggningar och samhällsviktiga funktioner med personer som kan förstärka säkerheten under en kortare eller längre tid. Vi kan också stärka ditt säkerhetsarbete genom våra experter inom HSE (Health, Safety and Environment).

Konsultstöd


Dra fördel av vårt stöd i projektrelaterade frågor eller för punktinsatser. I vårt team hittar du både arbetsmiljökonsulter, brandskyddstekniker och säkerhetssamordnare.

Samhällssäkerhet

Ett brett område som innefattar säkerhetsskydd, krisledning, kontinuitetsplanering, riskanalys och övningar. Dina behov avgör vilka insatser vi sätter in.

Säkerhetsvakter

Kallas ibland även för brandvakter. Teckna avtal för garanterad tillgänglighet och bästa totalekonomi vid längre uppdrag eller anlita oss per insats. Våra medarbetare är utbildade vid Bränningen, ett unikt brandövningsfält som vi äger tillsammans med Borealis, Ineos, Nouryon och Perstorp Oxo.

Vill du anlita oss inom Säkerhet? Hör av dig till tjanster@preventgroup.se
Vill du arbeta för oss inom Säkerhet? Hör av dig till jobb@preventgroup.se

Bevakning

Vår bevakningspersonal ser till att din arbetsplats är trygg att vistas på. Vi finns på plats i den omfattning du önskar – dag som natt – och säkerställer att inga inkräktare befinner sig på området. I våra bevakningsuppdrag är vi noga med att hitta rätt balans mellan att varmt välkomna behöriga och strikt stänga ute obehöriga.

 Stationär väktare

Säkerställer att obehöriga inte tar sig in på ett område samt hanterar och underhåller anläggningens säkerhetssystem.

Ronderande väktare

Inspekterar belysning, branddörrar, brandskyddsutrustning, driftutrustning och skalskydd. Står beredd att rycka ut på larm (brand/drift/inbrott/trygghet) och jouruppdrag (fastighet/störning).

Skyddsvakt

Skyddar en samhällsviktig anläggning eller ett klassat skyddsobjekt. Lyder under skyddslagen och har därför större befogenheter än en väktare.

Hamn- och sjöfartskontrollant

Kontrollerar bland annat bagage, last och personer enligt bestämmelserna i lagen (2006:1209) om hamnskydd och lagen (2004: 487) om sjöfartsskydd. Syftet är att förebygga och förhindra terroristbrott i hamnanläggningar och på fartyg inom Sveriges territorialvatten. Jobbar under polisens ledning.

Ordningsvakt

Upprätthåller ordning på allmän plats. Jobbar under polisens ledning.

Vill du anlita oss inom Bevakning? Hör av dig till tjanster@preventgroup.se
Vill du arbeta för oss inom Bevakning? Hör av dig till jobb@preventgroup.se

Utbildning

Vi utbildar inom brand, första hjälpen, arbetsmiljö och arbetsplatssäkerhet. Genom att fylla på med mer kunskap står din organisation bättre rustad att förebygga olyckor och minska konsekvenserna om olyckan ändå är framme.

Se en fullständig förteckning över våra utbildningar här. Utbildningar kan också skräddarsys för att passa just din verksamhet.

Brandövningar

Våra brandutbildningar ger kunskap i hur man förebygger en brand, hanterar brandutrustning och agerar korrekt vid en brand. Vi är verksamhetsansvariga på brandövningsfältet Bränningen. Det gör att vi kan genomföra övningar i verklighetstrogen industrimiljö. Varje år besöker 2000 till 2500 övningsdeltagare anläggningen.

  • Grundläggande brandkunskap

  • Handbrandsläckare teori och praktik

  • Industribrandbekämpning

Första hjälpen


Våra kurser i första hjälpen ger ökad trygghet och kännedom om hur man hanterar ”Första hjälpen”-utrustning och agerar korrekt i samband med personolycksfall.

  • Första hjälpen

  • Hjärt- och lungräddning (HLR)

  • Utbildning för skyddssamariter inom industrin

Arbetsmiljö och arbetsplatssäkerhet

Våra utbildningar ökar förståelsen för vikten av god arbetsmiljö och arbetsplatssäkerhet. Det minskar risken för olyckor och ohälsa på din arbetsplats.

Vill du anlita oss inom Utbildning? Hör av dig till tjanster@preventgroup.se
Vill du arbeta för oss inom Utbildning? Hör av dig till jobb@preventgroup.se