Allmänna villkor

Definitioner

”anläggning” avser den eller de platser/lokaler där tjänsterna ska levereras, enligt specifikationen i tjänstebeskrivningen.

”avtal” avser avtalet inklusive dessa Allmänna villkor, tjänstebeskrivningen och eventuella övriga bilagor som fogats till avtalet.

”avtalsperiod” avser den avtalstid som anges i avtalet, inklusive eventuella förlängningar.

”Kund” avser den kund/beställare som anges i avtalet.

” Prevent” avser Prevent Bevakning AB org. nr 556370-6356 och/eller Prevent Safety Solutions AB, org. nr 556722-6617.

”pris” avser det pris som Prevent debiterar Kunden för levererade tjänster enligt vad som framgår av avtalet samt pris för eventuella ytterligare tjänster som parterna kommer överens om. Priset kan variera från tid till annan i enlighet med avtalets bestämmelser.

”skada” avser skada eller förlust enligt gällande lag, bland annat alla slags anspråk, förluster, skyldigheter, skador, handlingar, krav, kostnader och utgifter (till exempel alla rimliga advokatarvoden och rättegångskostnader som en part kan ådra sig till följd av eller i samband med leveransen av tjänsterna enligt detta avtal).

”skriftligen” innefattar all skriftlig kommunikation som har undertecknats av en person med befogenhet att representera parten, till exempel tryckta dokument, fax, e-post och andra elektroniska kommunikationssätt. Om det föreskrivs att egenhändig underskrift krävs för ett avtals giltighet i antingen avtal mellan parterna eller enligt svensk lag så gäller kvalificerad eller avancerad elektronisk signatur så som en egenhändig underskrift.

”säkerhetsanläggning” avser eventuell teknisk säkerhetsanläggning som Prevent ska tillhandahålla enligt specifikationen i tjänstebeskrivningen.

”tjänstebeskrivning” avser specifikationen av de tjänster och/eller den säkerhetsanläggning som Prevent tillhandahåller Kunden enligt avtalet.

”tjänster” avser de tjänster och/eller den säkerhetsanläggning som Prevent ska leverera enligt specifikationen i tjänstebeskrivningen.

1 Tillämplighet och omfattning

1.1 De Allmänna villkoren är tillämpliga när Prevent har åtagit sig att för Kundens räkning utföra tjänster och/eller sälja varor i enlighet med Avtalet (”Uppdraget”).

1.2 Parterna är införstådda med och samtycker till att Uppdraget, om inte annat uttryckligen har avtalats, inte medför att Prevent åtar sig ett övergripande säkerhetsansvar gentemot Kunden eller dennes egendom.

1.3 Dessa Allmänna villkor kompletterar Avtalet mellan Prevent Bevakning AB och/eller Prevent Safety Solutions AB (nedan ”Prevent”) och Kunden. Vid motstridigheter äger Avtalet företräde framför Allmänna villkor. Definierade begrepp i dessa Allmänna villkor ska ha samma betydelse i Avtalet.

2 Avtalets omfattning och tjänsternas utförande

2.1 Uppdraget omfattar endast uppdragsbeskrivning och instruktioner beträffande säkerhetsföreskrifter m.m. som skriftligen har avtalats mellan parterna med anledning av Uppdraget, samt de av Prevent skriftligen godkända ändringar av Uppdraget enligt punkt 2.11 nedan. Kommunikation och eventuella överenskommelser som gjorts mellan parterna innan Uppdragsavtalet ingicks omfattas inte av Uppdraget om det inte uttryckligen och skriftligen har inkluderats i parternas avtal avseende Uppdraget eller därtill hörande dokumentation.

2.2 Prevent ska utföra Uppdraget på ett sakkunnigt och omdömesgillt sätt och i överensstämmelse med god sed inom branschen.

2.3 Prevent har rätt att tillfälligt upphöra med utförandet av Uppdraget om:

i. säkerheten för Prevents personal inte bedöms vara betryggande;

ii. Kunden är i dröjsmål med betalningen; eller

iii. om Kunden inte fullgjort sina skyldigheter enligt punkt 3.4 nedan.

Besked om att Uppdraget stoppats, samt anledningen därtill, ska meddelas Kunden snarast möjligt. Prevents personal har mandat att själva stoppa Uppdraget enligt punkt 2.3 i. om det föreligger risk för egen eller annans hälsa, liv och egendom. Prevent är befriad från sina skyldigheter enligt Uppdragsavtalet så länge Prevent på sannolika skäl kan anta att bristen enligt punkt 2.3.i eller 2.3.ii ovan kvarstår.

2.4 Utan begränsning av punkt 2.1 ovan, kan personaltillförsel samt omfattningen därav vid enstaka tillfällen komma att avvika från vad som avtalats mellan parterna, beroende på oförutsedda händelser i anslutning till eller under utförande av pågående Uppdrag, såsom plötslig sjukdom, väderförhållanden, brott, trafikolycka eller liknande omständigheter som ligger utanför Prevents kontroll.

2.5 Prevent har rätt att anlita underleverantörer för att tillhandahålla tjänsterna. Prevent ansvarar för sådana underleverantörer med de ansvarsbegränsningar som anges i Avtalet.

2.6 Den personal som levererar tjänsterna är anställd av Prevent alternativt underleverantör eller samarbetspartner anlitad av Prevent. Prevent har rätt att när som helst byta ut personal som tilldelats för tjänsterna.

2.7 Prevent åtar sig att omgående vid inkommande larm vidta de åtgärder som angivits i den till Uppdraget hörande larminstruktion. Kunden ansvarar för att generell instruktion och/eller riskanalys är uppdaterad och korrekt

2.8 Om Prevent upphör med att utföra Uppdraget med stöd av punkt 2.3 eller justerar Uppdraget med stöd av punkt 2.4 ovan, kvarstår Kundens skyldighet att erlägga betalning i enlighet med Uppdragsavtalet.

2.9 All egendom, dokumentation och övriga handlingar som Prevent överlämnat till Kunden med anledning av Uppdraget förblir Prevents egendom, om inte annat inte avtalas.

2.10 Prevents egendom ska vid Uppdragets upphörande, och/eller på Prevents begäran, omgående återlämnas till Prevent.

2.11 Part kan framställa önskemål om erforderliga och rimliga justeringar av och/eller tillägg till tjänsterna genom skriftligt meddelande till den andra parten. Om Prevent anser att justering och/eller sådant tillägg kräver att Priset eller Avtalet justeras ska Prevent meddela Kunden detta. Parterna ska förhandla konstruktivt om alla begärda justeringar av och/eller tillägg till tjänsterna, Priset och Avtalet i övrigt. Samtliga förändringar av Uppdraget, Priset eller Avtalet ska skriftligen godkännas av båda Parter för att omfattas av Uppdraget.

2.12 Prevent har alltid rätt att göra sådana ändringar av Avtalet som erfordras för att säkerställa efterlevnad av lag, förordning och myndighetsbeslut som gäller för de tjänster som levereras enligt Avtalet.

3 Kundens åtaganden

3.1 Kunden är ensamt ansvarig för samordning av arbetsmiljön enligt 3 kapitlet Arbetsmiljölagen (SFS 1977:1160) och är skyldig att tillse att samtliga vid var tid gällande lagar, förordningar och föreskrifter efterföljs. Prevent är ensamt ansvarig för att kollektivavtal följs.

3.2 Såvitt inte annat har avtalats ska Kunden på egen bekostnad, och i den utsträckning det är nödvändigt för Uppdragets utförande tillhandahålla lokaliteter för Prevents personal i enlighet med Arbetsmiljöverkets föreskrifter vad gäller arbetsplatsens utformning.

3.3 Kunden ska utan dröjsmål hålla Prevents kontaktman informerad om förändringar på arbetsplatsen som kan komma att påverka arbetssituationen samt planerad/avropad tid för Prevents personal.

3.4 Kunden ska till Prevent fortlöpande tillhandahålla nycklar, koder, passerkort eller motsvarande inpasseringsinstrument, samt annan information som är nödvändig för att fullfölja Uppdraget.

3.5 Prevent ska dock vara ensamt ansvarig för att ge instruktioner till sin personal.

3.6 Kunden är ensam ansvarig för att all kameraövervakning i samband med Uppdraget sker i enlighet med bestämmelserna i Kameraövervakningslagen.

3.7 Kunden har skyldighet att tillse att ansvarig personal inom Prevent har tillgång till arbetsplatsen där Uppdraget ska utföras för att fullfölja sina ålägganden i enlighet med Arbetsmiljölagen.

3.8 Kunden ska tillse att utan dröjsmål ge Prevents personal tillträde till områden i den omfattning som krävs för att utföra Uppdraget. För det fall detta inte sker har Prevent rätt att fakturera för eventuella merkostnader som uppstår.

3.9 Kunden ansvarar för att planering av arbete görs i samråd med Prevent för att säkerställa att bland annat arbetstidslag och kollektivavtal följs.

4 Pris

4.1 Kunden ska betala det pris som framgår av Avtalet. Om ej annat anges i Avtalet justeras priset årligen enligt Prevents prisjusteringsmodell som tar hänsyn till branschindex, förändringar i kostnader för bl.a. personal, utrustning och fordon.

4.2 Prevent har rätt till avtalad ersättning. Alla priser är exklusive mervärdesskatt.

4.3 För det fall Prevents kostnader för Uppdraget (såsom lönekostnader, lönebikostnader, material, transport, skatter, tullar eller övriga kostnader) ökar under Uppdragsperioden och det inte beror på Prevent, t.ex. genom nya regelverk eller lagar, har Prevent rätt att justera priset för Uppdraget i motsvarande mån.

4.4 Om Prevents personal medverkar vid förhör, rättegång eller liknande med anledning av händelse som inträffat under Uppdraget har Prevent rätt till ersättning för sina kostnader, i den mån de inte ersätts av allmänna medel.

4.5 Alla belopp som ska erläggas i enlighet med Avtalet är exklusive mervärdesskatt.

4.6 Kund ska betala för de eventuella lokala kurser och liknande som kund kräver för att utföra arbete på site om inte annat anges i Avtalet.

5. Betalning och avgifter

5.1 Kunden faktureras i enlighet med vad som framgår av Avtalet. Prevent har rätt att ta ut en fakturaavgift. Om ej annat avtalats sker fakturering efter mottagen beställning/order. Betalning ska om inte annat avtalats erläggas 30 dagar från och med fakturadatum, utan kvittningsrätt, till den mottagare som anges på fakturan.

5.2 På förfallen fordran har Prevent rätt att ta ut dröjsmålsränta enligt räntelagen (1975:635) med 8 procentenheter över den vid var tid gällande referensräntan. Kundens underlåtenhet att betala förfallen fordran utgör väsentligt avtalsbrott från Kundens sida.

5.3 Om Kunden inte senast 14 dagar efter fakturadatum Skriftligen har bestridit fakturan förfaller Kundens rätt till bestridande. Om Prevent måste inleda en rättsprocess eller anlita ett inkassoföretag för att inkassera beloppet som Kunden är skyldig att erlägga enligt Avtalet ska Kunden betala samtliga kostnader som uppkommer för Prevent (till exempel advokat/ombudsarvoden och andra rättegångs- eller inkassokostnader)

5.4 Vid betalningsförsening har Prevent rätt att avbryta leveransen av tjänsterna 10 dagar efter skriftligt meddelande till Kunden. Avbrottet befriar inte Kunden från sina skyldigheter enligt Avtalet.

5.5 Om betalning uteblir på grund av att Kunden har likviditetsproblem kan Prevent för fortsatt leverans av tjänsterna ställa som krav att de tjänster som redan har levererats och/eller ska levereras omedelbart betalas.

6. Ansvar och försäkring

6.1 Prevent har inte något övergripande ansvar för säkerheten på Kundens Anläggning och såvida annat inte Avtalats i Tjänstebeskrivningen.

6.2 Prevent ansvarar för skador och eventuella andra skyldigheter och ersättningsansvar i samband med Avtalet ska vara begränsat i enlighet med vad som anges i denna punkt 6. Prevent ansvarar endast för Skada som är direkt följd av Prevents fel eller försummelse.

6.3 Prevent ansvarar inte under några omständigheter för några indirekta skador eller följdskador, t.ex. utebliven vinst, rent ekonomisk Skada, Skada för tredje man, förlust av data, inkomst- eller affärsförlust eller produktionsbortfall. Detta ska gälla även om Prevent har underrättats om risken för sådana förluster och Skador.

6.4 Prevents ansvar enligt punkt 6.2 ovan omfattar inte:

i. under några omständigheter för några indirekta skador eller följdskador, t.ex. utebliven vinst, rent ekonomisk Skada, Skada för tredje man, förlust av data, inkomst- eller affärsförlust eller produktionsbortfall. Detta ska gälla även om Prevent har underrättats om risken för sådana förluster och Skador.

ii. skada som uppkommit till följd av Kundens oaktsamma eller försumliga medvållande. För det fall skada delvis orsakats av Kundens oaktsamhet eller försumlighet ska Prevents ansvar jämkas i motsvarande mån.

6.5 Prevents sammanlagda ersättningsskyldighet under detta avtal är under Uppdragsperioden begränsad till det lägsta av (i) 50 prisbasbelopp enligt Socialförsäkringsbalken (SFS 2010:110), eller (ii) kontraktssumman för Uppdragsperioden.

6.6 Kunden ska inom skälig tid efter det att Kunden upptäckt eller borde ha upptäckt den skadegrundande handlingen/underlåtenheten skriftligen meddela Prevent om detsamma, dock senast inom en månad från tiden för den skadegrundande handlingen/underlåtenheten. I annat fall har Kunden förverkat sin rätt att göra den skadegrundande handlingen/underlåtenheten gällande mot Prevent.

6.7 Prevent ska under avtalstiden inneha försäkring som omfattar Prevents ansvar enligt Avtalet, med de belopp och på de villkor som Prevent bestämmer. Prevents försäkring täcker inte skador som uppkommer till följd av Kundens handlingar eller underlåtenhet. Det åligger Kunden att teckna tillfredställande avbrottsförsäkringar för sin egen verksamhet.

6.8 Kunden ansvarar för att egen personal som deltar i Prevents övningsverksamhet på brandövningsfältet Bränningen eller på annan plats omfattas av erforderlig olycksfallsförsäkring och att personalen följer de instruktioner och säkerhetsföreskrifter som anvisas av Prevents övningsledning. Kunden är vidare införstådd med att deltagande i övningarna förutsätter att respektive deltagare är fullt frisk och utan fysiska skador eller andra relevanta åkommor.

6.9 Kunden äger inte rätt att föra in släckmedel eller kemikalier till Bränningen så länge inget annat avtalats. Eventuella miljöskador och/eller kostnader som uppkommer vid oföljsamhet mot detta förbud debiteras Kunden.

7. Sekretess och behandling av personuppgifter

7.1 Part får inte utan den andra Partens skriftliga godkännande utnyttja eller röja information om den andra Parten eller dennes egendom, dokumentation, övriga handlingar eller kännetecken som denne fått del av genom detta avtal, om det inte är nödvändigt för att kunna utföra sina förpliktelser enligt Uppdraget.

7.2 Part får inte utan den andra Partens skriftliga godkännande utnyttja eller röja den andra Partens egendom, dokumentation, övriga handlingar eller kännetecken.

7.3 Kunden är medveten om och samtycker till att all den dokumentation och annan information som Prevent tillhandahåller Kunden är att anse som konfidentiell information, om inte annat uttryckligen anges, och omfattas av sekretessåtagandet i denna punkt 7.

7.4 Parternas sekretessåtagande enligt denna punkt gäller inte för de fall en part åläggs att röja informationen med stöd av tvingande lag eller föreskrift, domstols- eller annat myndighetsbeslut.

7.5 Parternas åtaganden enligt punkterna 7.1 – 7.4 gäller även om Avtalet i övrigt har upphört att gälla.

7.6 Inom ramen för leveransen av de tjänster som kunden beställt kan Prevent komma att behandla personuppgifter. Kunden är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som kan komma att samlas in och hanteras i samband med tjänsterna och Prevent hanterar sådana personuppgifter för Kundens räkning såsom personuppgiftsbiträde.

7.7 Från och med den 25 maj 2018 ska Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (General Data Protection Regulation) (”GDPR”) tillämpas på behandling av personuppgifter som utförs i samband med Prevents tillhandahållande av tjänsterna. I den mån GDPR, den svenska dataskyddslagen eller den svenska tillsynsmyndighetens eller relevant EU-organs föreskrifter, ställningstaganden eller rekommendationer på personuppgiftsområdet (”tillämplig dataskyddslagstiftning”) går utöver vad som anges i detta avsnitt, ska tillämplig dataskyddslagstiftning gälla före villkoren som framgår av punkterna 7.6 -7.18.

7.8 Prevent förbinder sig att endast behandla de personuppgifter som Prevent får tillgång till under Avtalet i enlighet med Kundens skriftliga instruktioner i Avtalet samt kundens eventuella övriga dokumenterade instruktioner. Kunden ansvarar för att instruktionerna är uppdaterade och förenliga med gällande lagar och regler samt att eventuella nödvändiga samtycken har inhämtats. Prevent kan få bindande instruktioner i förhållande till uppdraget från personer som är inblandade i uppfyllandet av avtalet av kunden och kan förlita sig på sådana instruktioner som vederbörligen bemyndigade av Kunden. Prevent ska inte vara skyldig att utföra någon undersökning eller utredning gällande behörighet för den individ som ger eller påstår sig ge sådana instruktioner.

7.9 Ändamålet med Prevents behandling av personuppgifter är att Prevent ska kunna uppfylla sina åtaganden enligt Avtalet. Varje behandling ska endast pågå under den tid som är nödvändig för att Prevents åtaganden i Avtalet ska kunna uppfyllas. Enskilda personuppgiftsposter som inte längre är nödvändiga för behandlingens ursprungliga ändamål ska raderas eller avidentifieras av Prevent.

7.10 För att kunna uppfylla sina åtaganden enligt huvudavtalet kan Prevent komma att behandla personuppgifter kring kundens anställda, kundens kunder och tredje män. Personuppgifter som kan komma att behandlas är namn, personnummer, kontaktuppgifter, bildmaterial m.m.

7.11 Om en registrerad vänder sig till Prevent med en begäran om åtgärd ska Prevent vidarebefordra begäran till Kunden och följa dennes instruktioner. Om Kunden beslutar att Prevent ska besvara begäran ska Prevent göra detta såvida det inte visar sig vara omöjligt eller orimligt komplicerat för Prevent att vidta den begärda åtgärden. I ett sådant fall ska begäran vidarebefordras till Kunden tillsammans med en motivering om varför åtgärden inte kan vidtas.

7.12 Prevent ska vidta lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda de personuppgifter som behandlas, med beaktande av de tekniska möjligheter som finns, kostnaderna för åtgärderna, särskilda risker som finns med behandlingen och hur känsliga de behandlade personuppgifterna är. Om Avtalet omfattar kameraövervakning ska motsvarande gälla avseende behandling av bildmaterial från sådan övervakning.

7.13 För det fall Prevent misstänker alternativt upptäcker en säkerhetsincident som kan leda till oavsiktlig eller olaglig förstöring, förlust eller ändring eller till obehörigt röjande av eller obehörig åtkomst till de personuppgifter som överförts, lagrats eller på annat sätt behandlats (”personuppgiftsincident”) ska Prevent omedelbart I) undersöka personuppgiftsincidenten och vidta lämpliga åtgärder för att åtgärda personuppgiftsincidenten och förhindra en upprepning, samt II) tillhandahålla kunden en beskrivning av personuppgiftsincidenten utan onödigt dröjsmål, dock inte senare än 24 timmar från det att Prevent fick kännedom om personuppgiftsincidenten. I den utsträckning det inte är möjligt att tillhandahålla informationen samtidigt, får den tillhandahållas i omgångar utan ytterligare onödigt dröjsmål.

7.14 Om en typ av behandling, särskilt med användning av ny teknik och med beaktande av dess art, omfattning, sammanhang och ändamål, sannolikt leder till en hög risk för fysiska personers rättigheter och friheter ska Prevent före Behandlingen inleds vara kunden behjälplig vid en bedömning av den planerade behandlingens konsekvenser för skyddet av personuppgifter. En enda bedömning kan omfatta en serie liknande behandlingar som medför liknande höga risker.

7.15 Prevent ska på begäran av kunden tillhandahålla den information avseende behandlingen av personuppgifter som krävs för att kunden ska kunna uppfylla sina skyldigheter enligt tillämplig dataskyddslagstiftning. Kunden äger rätt att, själv eller med hjälp av bemyndigad revisor, genomföra granskningar, inklusive inspektioner, av den behandling av personuppgifter som Prevent utför åt kunden i enlighet med Avtalet. En inspektion i enlighet med föregående mening förutsätter att Kunden eller av denne utsedd part har träffat nödvändiga sekretessåtaganden och följer Prevents säkerhetsbestämmelser på den plats där inspektionen ska genomföras samt att inspektionen kan genomföras utan att den riskerar att hindra Prevents verksamhet eller skyddet för andra personuppgiftsansvarigas information. Kunden ska stå för sådana skäliga kostnader som uppstår för Prevent i samband med genomförande av en inspektion enligt denna punkt 7.15.

7.16 Prevent har en generell rätt att anlita underleverantörer för fullgörandet av Prevents personuppgiftsbehandling under Avtalet. I den utsträckning Prevent anlitar underleverantörer (underbiträden) för utförandet av tjänsterna i enlighet med Avtalet gäller följande. Prevent ska meddela kunden om eventuella planer på att anlita nya underbiträden eller ersätta underbiträden så att kunden har möjlighet att invända mot sådana förändringar. Prevent åtar sig att ingå avtal med underbiträden vilka fastställer villkor för behandlingen av personuppgifter motsvarande de som anges under denna punkt 7. Vid eventuell användning av underbiträden i ett land utanför EU och EES åtar sig Prevent att säkerställa att det föreligger en rättslig grund för överföringen i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning.

7.17 Efter uppdragets avslutande ska Prevent, beroende på vad kunden väljer, antingen radera eller återlämna all information som innehåller personuppgifter på samtliga media som den är fixerad på, samt radera befintliga kopior. Den begärda åtgärden ska utföras inom 6 månader från Avtalets upphörande.

7.18 Parterna är överens om att Prevent ska ha rätt till ersättning på löpande räkning för eventuellt arbete och dokumenterade kostnader för att vidta åtgärder och aktiviteter i enlighet med punkterna 7.6 – 7.18. Sådan ersättning ska enbart utgå i den utsträckning Prevent utför det berörda arbetet specifikt för Kunden samt under förutsättning att Prevent inte brutit mot sina åtaganden. Om Prevent har rätt till ersättning för utfört arbete ska Prevents vid var tid gällande prislista gälla för beräkning av ersättningen om inget annat framgår av Avtalet.

8. Avtalstid och Avtalets upphörande

8.1 Uppdraget löper under 3 år från och med undertecknande av avtalet, om inte annat har avtalats. Skriftlig uppsägning ska ske senast 6 månader före utgången av innevarande Uppdragsperiod. I annat fall förlängs Uppdraget automatiskt på samma villkor med en ny uppdragsperiod om 1 år per gång.

8.2 Vid motpartens väsentliga avtalsbrott där rättelse inte har skett inom 30 dagar från det att avtalsbrottet skriftligen påtalas, äger Part rätt att häva avtalet.

8.3 Hävning enligt punkt 8.2 ovan får dock inte ske om avtalsbrottet beror på hävande Part eller något förhållande på dennes sida.

8.4 Om en part ställer in sina betalningar, ansöker om eller träder i konkurs, företagsrekonstruktion eller likvidation, äger motparten rätt att omedelbart häva avtalet.

8.5 Prevent har rätt att säga upp Avtalet med tio dagars skriftligt varsel om (I) för Avtalet relevant av Prevent undertecknas ansvarsförsäkring blir uppsagd eller om väsentlig förändring sker i Prevents tecknad ansvarsförsäkring blir uppsagd eller om väsentlig förändring sker i Prevents försäkringsskydd, (II) det sker förändringar i gällande lagar, förordningar eller myndighetsbeslut som har en väsentlig effekt på, eller orsakar en väsentlig förändring av, Prevents förpliktelser enligt Avtalet, (III) Kunden blir insolvent, eller en ansökan om insolvensförfarande eller liknande lämnats in av eller mot Kunden, eller (IV) Kunden genom handling, underlåtenhet eller uppförande äventyrar eller riskerar att äventyra Prevents verksamhet eller rykte.

8.6 Prevents egendom ska vid Uppdragets upphörande, och/eller på Prevents begäran, omgående återlämnas till Prevent.

8.7 Om Avtalet upphör på grund av avtalsbrott från Kundens sida ska Kunden ersätta Prevent för kostnader på grund av avtalsbrottet. Prevent har även rätt till skadestånd med belopp motsvarande de sammanlagda beloppen av återstående avgifter under Avtalets giltighetstid.

8.8 Part får inte utan motpartens skriftliga godkännande överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt Uppdraget.

8.9 Oberoende av vad som framgår av ovan har Prevent rätt att fritt överlåta rätten till betalning.

9. Övrigt

9.1 Om någon bestämmelse i Avtalet inte är verkställbar ska bestämmelsen modifieras och utformas på ett sådant sätt att den så långt som möjligt enligt gällande lag är verkställbar och alla övriga bestämmelser ska fortsätta gälla. Om bestämmelsen i fråga inte kan modifieras ska den utgå ur Avtalet och alla andra bestämmelser i Avtalet ska fortsätta gälla.

9.2 Om de olika delarna i Avtalet är motstridiga ska avtalsdokumenten gälla i följande ordning: (I) huvudavtalet, (II) eventuella dokument som bifogas huvudavtalet, (III) Allmänna villkor.

9.3 Ingen av parterna har rätt att överlåta Avtalet utan den andra partens skriftliga godkännande. Prevent har dock rätt att när som helst överlåta Avtalet till annat koncernbolag.

9.4 Ändringar av och tillägg till Avtalet är endast bindande om de godkänts skriftligen av behörig representant hos båda parter.

9.5 Om fullgörande av parts skyldigheter förhindras på grund av krig, terrorism, terrorliknande handlingar, naturkatastrof, exceptionella väderleksförhållanden, större avbrott i samfärdseln, konflikter på arbetsmarknaden, ingripande av skyddsombud, myndighetsbeslut eller annan liknande omständighet över vilken part skäligen inte kunnat råda eller förutse och vars följder part inte skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit, ska den part som är förhindrad att uppfylla sina skyldigheter vara befriad från dessa så länge hindret föreligger och motparten meddelats om hindret inom skälig tid efter att det uppstått. I sådana fall är part inte skyldig att utge skadestånd. Part som åberopar nu nämnda förhållanden till befrielse från fullgörande av Avtalet är dock skyldig att omedelbart meddela den andra parten därom, dock senast 14 dagar från det att part får kännedom om förhållandet.

10. Tvist

10.1 Avtalet ska tillämpas i enlighet med svensk materiell rätt.

10.2 Tvist i anledning av avtalet ska slutligt avgöras i allmän domstol.

10.3 Oberoende av 10.2 ovan, har Prevent rätt att påkalla förfarande hos kronofogdemyndighet och allmän domstol när det rör betalning av fordran.

Reviderat: 2021-04-01

Kontakta oss på info@preventgroup.se vid frågor.