hero image

Om Prevent

Det här är Prevent Group

Prevent Group erbjuder kompletta trygghetslösningar sedan 1989. Med högkvalitativa tjänster och en stark kundfokusering, arbetar företaget för att skapa trygga och säkra miljöer för sina kunder. Välkommen till oss du också – som kund, medarbetare eller samarbetspartner.


Certifieringar inom arbetsmiljö och kvalitetsledning

Prevent Group är certifierat enligt ISO 45001 (systematisk förbättring av arbetsmiljö) och ISO 9001 (standard för kvalitetsledning). Vi arbetar kontinuerligt för att förbättra våra processer.


Affärsidé

Prevent Group är en nyskapande kraft inom säkerhet, bevakning och utbildning. Vi utmanar traditionella arbetssätt och synsätt. Vi lämnar uppriktiga råd, levererar med kvalitet och bjuder på ett äkta engagemang. Vi ska vara – och anses vara – det mest intressanta företaget att anlita, samarbeta med och arbeta på. Genom att ständigt ligga steget före, överträffar vi våra kunders förväntningar och utvecklar vår verksamhet i positiv riktning.


Vision

Vår vision är ett samhälle där ingen kommer till skada eller känner sig otrygg.

Arbetsmiljöpolicy

Prevent ska sträva efter en god och säker arbetsmiljö, för att ingen av våra medarbetare eller kunder drabbas av ohälsa på grund av arbete. Vi följer gällande arbetsmiljölagstiftning, avtal och andra krav. Målsättningen är att skapa en arbetsmiljö som är och upplevs som säker för alla medarbetare. Detta gör vi genom att:

 • Vi ansvarar för utveckling av kompetens och resurser så att detta mål kan uppnås.

 • Vårt arbetsmiljöarbete är certifierat enligt ISO 45001.

 • Vi arbetar med systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) som metod.

 • Leverera hög kvalitet inom arbetsmiljö.

 • Ha en god riskhantering för att minimera tillbud & olycksfall.

 • Arbeta med förbättringsarbete utifrån den egna verksamheten samt utifrån övergripande arbetsmiljömål och arbetsmiljöpolicy.

 • Systematiskt utvärdera våra tillbud och olyckor för att sätta in förebyggande och korrigerande åtgärder för att förhindra negativa hälsoeffekter på kort eller lång sikt.

Utveckla en trygg och attraktiv arbetsmiljö, där trivsel, samarbete och att behärska arbetsuppgifterna står i fokus.

Miljöpolicy

Prevent Bevakning AB & Prevent Safety Solutions AB (Prevent) bedriver verksamhet inom förebyggande brand, arbetsmiljö och bevakning. För att vara det självklara valet som leverantör måste Prevent följa miljölagstiftningen, uppfylla de krav våra kunder har inom miljöarbetet samt assistera våra kunder samt medarbetare i strävan mot ett hållbart samhälle.

 • Vår policy är att Prevent ska sträva efter att ha så liten miljöpåverkan som möjligt

 • Vi ansvarar för utveckling av kompetensen hos alla medarbetare för att öka möjligheten att nå detta mål

 • Prevent Group strävar efter och arbetar för att medarbetare och kunder ska få ett brett miljömedvetande och med det en inställning som främjar hållbarhet och strävan efter hög kvalitet i miljöarbetet i dess helhet

 • Vi arbetar mot målen att våra kunder ska känna sig trygga med att Prevents verksamhet genererar låg miljöpåverkan samt upplever att vårt företag och dess anställda är motiverade till att skapa och upprätthålla ett tillfredställande miljöarbete

 • Prevent Group följer fortlöpande framtidens miljöutveckling när det gäller hållbara initiativ och lösningar som fokuserar på en bättre miljö och hållbar utveckling

 • Prevent Group skall följa lagar, avtal och krav från myndigheter

Arbetsmiljö och hållbarhet – ett förebyggande ansvar
Certifieringar

Prevent Bevakning AB & Prevent Safety Solutions AB (Prevent) bedriver verksamhet inom förebyggande brand, arbetsmiljö och bevakning. För att vara det självklara valet som leverantör måste Prevent följa miljölagstiftningen, uppfylla de krav våra kunder har inom miljöarbetet samt assistera våra kunder samt medarbetare i strävan mot ett hållbart samhälle.


Hållbarhet

För att minska vårt klimatavtryck arbetar vi ständigt med att minska resursförbrukningen och miljöpåverkan på brandövningsfältet Bränningen. Vi arbetar även med att driftoptimera vår bevakningsverksamhet med syfte att minska miljöutsläppen.

Vi arbetar aktivt och brett med att attrahera kandidater från samhällets olika grupper.

Genom Prevents inriktning inom arbetsplatssäkerhet arbetar vi alla dagligen med att förhindra skador på person, egendom och miljö ute hos kund.

Arbetsmiljö

Prevent arbetar systematiskt med sitt arbetsmiljöarbete tillsammans med arbetstagare och skyddsombud. Målet är att förhindra ohälsa och olycksfall i arbetet.