hero image

Nyanställd

Vi ber att få hälsa dig hjärtligt välkommen

Du har klarat alla intervjuer och tester. Grattis! Nu är det snart dags att ta steget och bli en del av Prevent Group på riktigt. Varje arbetsplats har sina speciella ord och uttryck, så även vår. Du kommer att få all utbildning och allt stöd du behöver. Om du vill smygstarta finns här en ordlista du kan ha nytta av.

Aina

En Bluetooth-enhet som kopplas till våra väktares mobiler.


Arbetstillstånd

Beskriver vilket arbete som ska utföras, vilka risker som är förenat med arbetet och vilken skyddsutrustning man måste använda.


Bas P

Förkortning för arbetsmiljösamordnare på en byggarbetsplats under planeringsfasen.


Bas U

Förkortning för arbetsmiljösamordnare på en byggarbetsplats under utförandefasen.


Driftchef

Ansvarig för driftorganisationen, långsiktig planering och personal.


Explosimeter

Gasmätare som detekterar brännbara gaser.


Flex

Två betydelser: (1) vinkelslip på en industri och (2) vårt system för tidrapportering på Prevent Group.


Greting

Gallerdurk, det vill säga ett industriellt galler av stål för gång- eller fordonstrafik.


Gruppledare

Driver och planerar det dagliga arbetet.


Heta arbeten/brandfarliga arbeten

En utbildning som behövs för att få utföra och bevaka arbeten som kan leda till brand.


HSE

HSE betyder Health, Safety and Environment. På svenska talar man om Hälsa, Säkerhet och Miljö. Används ofta som benämning för arbetsplatssäkerhet och personal som arbetar med arbetsmiljö, säkerhet och miljöfrågor.


Kyrka/grenrör

Förgreningsarmatur för brandvatten.


Lejdare

Fastmonterad stege.


Olycka

En plötslig oförutsedd händelse som riskerar att skada människor, egendom och miljön.


Riskobservation

En observation om en brist i rutin eller fel på utrustning. Den leder inte omedelbart till olycka eller tillbud, men kan göra det på sikt eller förvärra konsekvenserna av en olycka.


Site/fält/fabrik

Arbetsställe hos en kund.


Skyddsombud

Arbetstagarnas representant i frågor som berör arbetsmiljö. Har mandat att stoppa arbetet på en arbetsplats vid stora brister och risker.


Sniffning

Gasmätning inom ett visst område som utförs via rond.


SSG

Digitala säkerhetskurser för inpassering på industrier.


SSG Västkust

Lokal säkerhetskurs för industrierna i väst som utförs på plats.


Stopp

Även kallat revisionsstopp. Innebär att en industri/fabrik stänger ned sin produktion för underhållsarbete under en kortare tidsperiod.


Strålrör

Munstycke till brandslang.


Synergi

Används ibland som samlingsbegrepp för dokumenterade olyckor, tillbud och riskobservationer hos våra kunder.


Take-2

Riskbedömning genom checklista som säkerhetsvakt och entreprenör går igenom innan ett arbete påbörjas.


Tillbud

En händelse som hade kunnat leda till en olycka.


Toolbox-möte

Ett möte där man belyser och dokumenterar säkerhetsfrågor för arbetsdagen.


Upplära

Ett praktiskt utbildningstillfälle för väktare i syfte att lära sig en specifik arbetsplats.